சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பீலி மயில்தோகை ; மயில் ; சிற்றாலவட்டம் ; வெண்குடை ; பொன் ; மகளிரிடும் கால்விரலணி ; சிறுசின்னம் ; வாத்தியப்பொது ; பெருஞ்சவளம் ; மலை ; மதில் ; நத்தை ஓடு ; பனங்குருத்து ; நீர்பாய் தொட்டி ; பந்தயமுறி .