சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பீலிக்குஞ்சம் அலங்காரத் தொங்கல் .