சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
புகைக்கூடு புகைபோக்கி ; வானக்கூடு .