சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
புக்தம் உணவு ; துய்க்கப்பட்டது .