சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
புதுவை புதுச்சேரி , சீவில்லிபுத்தூர் , புதுக்கோட்டை முதலிய ஊர்ப் பெயர்களின் மரூஉச்சொல் .