சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
புத்தன் கௌதமர் ; புத்தசமயத்தான் ; திருமாலவதாரத்துள் ஒன்று ; அருகன் ; புதியவர் ; புதியது ; நாணயவகை .