சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
புத்தர் புத்தப் பதவிபெற்ற பெரியோர்கள் ; புத்த சமயத்தோர் .