சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
புத்திரகன் விசேட தீட்சை பெற்றவன் ; அன்பன் ; வஞ்சகன் .