சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
புனைவு அலங்காரம் ; அழகு ; செழிப்பு ; செய்கை .