சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
புன்கண் துன்பம் ; நோய் ; மெலிவு ; வறுமை ; பொலிவழிவு ; அச்சம் ; இழிவு .