சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
புன்கு புங்கமரம் ; மரவகை ; புரசுமரம் .