சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
புரவி குதிரை ; குதிரை , யானை இவற்றைத் கட்டுமிடம் ; அசுவினிநாள் ; சாதி .