சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
புரைத்தல் குற்றப்படுதல் ; தப்புதல் ; பெருமையாதல் ; மறைவு வெளிப்படுதல் ; இசைநழுவுதல் .