சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
புறவிதழ் பூவின் வெளிப்புறத்துள்ள இதழ் .