சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
புழகு மலையெருக்கு ; புனமுருங்கை ; செந்நிறப் பூவுள்ள செடி .