சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பெட்டி பண்டங்கள் வைக்கும் கலம் ; கூடை ; தொடர்வண்டி முதலியவற்றின் அறை ; வண்டியோட்டி உட்காருமிடம் ; சாட்சிக் கூண்டு ; நெல்வகை .