சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பெண் மகள் ; சிறுமி ; மணமகள் ; மனைவி ; பதுமினி , சித்தினி , சங்கினி , அத்தினி என நால்வகைப்படும் பெண் ; விலங்கு தாவரங்களின் பெடை ; காண்க : கற்றாழை .