சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பெண்பால் ஐம்பால்களுள் ஒன்று ; மகளிர் இனம் .