சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பெரியகை தாராளமான கை ; செல்வன் ; செல்வாக்குள்ள கட்சி .