சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பெருங்கை காண்க : பெரியகை ; யானை .