சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பேரண்டம் பெரிய உலகம் ; தலையோடு ; மூளை ; நரி .