சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பேரம் விற்பனை ; விலைபேசுதல் ; அருவிலை ; வடிவம் ; உடம்பு ; சிலை .