சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பொதும்பர் மரம் செறிந்த இடம் ; இளமரச் சோலை ; சோலை .