சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பொன் சாதரூபம் , கிளிச்சிறை , ஆடகம் , சாம்பூநதம் என்னும் நான்கு வகைப்பட்ட தங்கம் ; உலோகம் ; இரும்பு ; செல்வம் ; அணிகலன் ; திருமங்கலியம் ; பொன்நாணயம் ; மேருமலை ; பொலிவு ; பசலை ; ஒளி ; அழகு ; ஏற்றம் ; திருமகள் ; வியாழன் ; சூரியன் ; பெண்குறி .