சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பொன்னி காவேரி ஆறு ; எட்டாம் பாட்டன் ; குருதிவடியும் மூக்கு .