சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பொருண்மை பொருளின் தன்மை ; கருத்துப் பொருள் .