சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
பொழுது காலம் ; தக்க சமயம் ; வாழ்நாள் ; கணம் ; சிறுபொழுது பெரும்பொழுதுகள் ; சூரியன் .