சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
போதகம் இளமை ; யானைக்கன்று ; யானை ; விலங்கின் பிள்ளை ; நல்லுரை ; சொல்லிக்கொடுத்த புத்தி ; இனிப்புவகை ; எட்டிமரம் ; ஓரறிவுயிரின் இளமை ; கீரைவகை .