சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மகாலயம் கோயில் ; பிதிரர்க்குப் புரட்டாசி மாதத்துத் தேய்பிறையில் செய்யும் சிராத்தம் ; பிரமலோகம் ; புரட்டாசி மாதத்துத் தேய்பிறை .