சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மகிதம் சிவபிரானது திரிசூலம் .