சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மங்கல் கெடுதல் ; ஒளிமங்குதல் ; இருள்நேரம் .