சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மஞ்சகம் கட்டில் ; கொக்குவகை .