சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மஞ்சு அழகு ; அணிகலன் ; மேகம் ; வெண்மேகம் ; பனி ; மூடுபனி ; யானையின் முதுகு ; களஞ்சியம் ; கட்டில் ; குறுமாடியின் அடைப்பு ; வீட்டு முகடு ; இளமை ; வலிமை .