சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மணிக்காற்பள்ளி அரசர்க்குரிய சிவிகைவகை .