சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மண்டு செறிவு ; மிகுதி ; மூடன் ; பொதுவிடம் .