சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மண்மாரி மண்ணாகப் பெய்யும் மழை ; வறுமை .