சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மதலைத்தூக்கு இருசீருடைய இசைத்தூக்கு .