சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மன்று சபை ; தில்லையிலுள்ள பொன்னம்பலம் ; நீதிமன்றம் ; பசுத்தொழுவம் ; பசுமந்தை ; மரத்தடிப் பொதுவிடம் ; தோட்டத்தின் நடு ; நாற்சந்தி ; மணம் .