சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மயக்கு காண்க : மயக்கம் ; போர்செய்கை ; வியக்கச்செய்யும் செயல் .