சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மயில் பறவைவகை ; செடிவகை ; சிறு மரவகை ; இருக்கைவகை .