சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மருந்துச்சாலை மருந்துச்சரக்கு விற்கும் கடை ; வெடிமருந்துக் கிடங்கு .