சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மருள் மயக்கம் ; திரிபுணர்ச்சி ; வியப்பு ; உன்மத்தம் ; கள் ; குறிஞ்சியாழ்த்திறம் எட்டனுள் ஒன்று ; பண்வகை ; எச்சம் எட்டனுள் பிறவிமுதல் அறிவின்றி மயங்கியிருக்கும் நிலை ; சிறு செடிவகை ; புதர் ; பேய் ; ஆவேசம் ; புல்லுரு .