சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மறநிலையறம் அரசன் பகையறுத்து நாட்டினைக் காவல்புரியும் அறச்செயல் .