சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மலங்கழிதல் உடல்மலம் வெளியேறுதல் ; ஆணவம் முதலிய மலம் நீங்குதல் .