சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மலர்தல் பூவின் மொட்டவிழ்தல் ; பரத்தல் ; மனமகிழ்தல் ; தோன்றல் ; எதிர்தல் ; அகலுதல் ; மிகுதல் .