சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மலைவசம்பு ஒரு செடிவகை ; மிளகு .