சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மல்லன் மற்போர் செய்வோன் ; பெருமையிற் சிறந்தோன் .