சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மழநாடு திருச்சிராப்பள்ளிக்கு மேம்பால் காவிரியாற்றுக்கு வடபாகத்திலுள்ள பகுதி .