சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மழைக்கால் பெய்யும் நிலையில் கருநிறத்தோடு மேகத்திலிருந்து இறங்கும் நீர்க்கால் .