சொல்
அருஞ்சொற்பொருள்
மாங்காய் மாவின் காய் ; கழுத்தணிவகை ; விலங்குகளின் மூத்திரப்பை .